1 2 3 4 5

Statut LOTMP

STATUT LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 
MAZURY POŁUDNIOWE 
 
Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
art. 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe", zwana dalej LOT MP i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 
art. 2 
1. LOT MP działa zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji regionu, obszaru Powiatu Piskiego obejmującego gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane- Nida, tworząc wspólnie markę nazywaną „Mazurami Południowymi”. 
2. Siedzibą władz LOT MP jest miasto Pisz. 
3. LOT MP jest osobą prawną. 
4. LOT MP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych statutowych celach działania. 
5. Czas trwania LOT MP jest nieograniczony. 
art. 3 
Nadzór nad LOT MP sprawuje Minister właściwy do spraw turystyki. 
 
art. 4 
1. LOT MP opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. 
2. W celu realizacji zadań statutowych LOT MP może: 
  a) zatrudniać pracowników na zasadach oddzielnych przepisów 
  b) korzystać z zasobów pracy wolontariuszy 
 
art. 5 
LOT MP może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków LOT MP. 
 
Rozdział 2 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, CELE, ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI 
art. 6 
Przedmiotem działalności LOT MP jest promocja regionu Warmii i Mazur, w tym szczególnie - kreowanie i upowszechnianie wizerunku Mazur Południowych jako rozpoznawalnej marki turystycznej, a w jej ramach - obszaru Powiatu Piskiego tj. gmin Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane- Nida oraz powiatów i gmin z nim sąsiadujących, jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów; wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin Powiatu Piskiego oraz obszaru Mazur Południowych, rozwój obszarów wiejskich. 
Do przedmiotu działalności LOT MP należy również prowadzenie działań w zakresie: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wspierania rodziny, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, równych praw kobiet i mężczyzn, wsparcia osób w wieku emerytalnym, wsparcia rozwoju gospodarczego, wsparcia rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt, turystyki i krajoznawstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu; wsparcia organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących cele stowarzyszenia.
art. 7 
Celami LOT MP są: 
1. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki i zainteresowanych rozwojem turystycznym subregionu i regionu dla tworzenia płaszczyzny ich współpracy. 
2. Tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki 
3. Zwiększanie liczby turystów odwiedzających Mazury Południowe, wzrost wpływów z turystyki. 
4. Poprawa infrastruktury i rozwój oferty turystycznej. 
5. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej oraz jego koordynacja z regionalnym i krajowym systemem „it". 
6. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla obszaru Mazur Południowych, mających wpływ na rozwój gospodarczy, a w szczególności - sektora turystycznego oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. 
7. Koordynacja działań promocyjnych. 
8. Rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
9. Prowadzenie działalności na rzecz lokalnych społeczności poprzez tworzenie warunków do integracji i rozwoju organizacji pozarządowych powiatu piskiego.
art. 8 
1. Cele statutowe LOT MP realizuje poprzez działalność marketingową i gospodarczą, na rzecz subregionu, dla promocji którego została powołana, a w szczególności poprzez: 
  a) Organizację lub udział w targach, imprezach promocyjnych, „study-tours" dla dziennikarzy i „touroperatorów", spotkania oraz szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne. 
  b) Udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej. 
  c) Udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. 
  d) Zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych. 
  e) Wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-promocyjnych. 
  f) Organizowanie lokalnego systemu informacji turystycznej, prowadzenie centrów i punktów „it" oraz tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, produktach i obiektach turystycznych. 
  g) Badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej. 
  h) Organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do podnoszenia poziomu obsługi turystów. 
  i) Działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką. 
  j) Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2., na zasadach określonych w umowach i porozumieniach zawieranych pomiędzy tymi organami i jednostkami a LOT MP. 
  k) Usługi biurowe
2. LOT MP, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z: 
  a) Jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, będącymi członkami LOT MP i z innymi podmiotami nie będącymi członkami na podstawie odrębnych porozumień. 
  b) Organami administracji rządowej. 
  c) Organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym samorządem gospodarczym i zawodowym, oraz stowarzyszeniami działającymi w tym sektorze. 
  d) Polską Organizacją Turystyczną, Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami turystycznymi. 
  e) Polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów i subregionów. 
  f) Innymi podmiotami, a w szczególności - działającymi na rzecz i w interesie sektora turystycznego. 
 3. Realizując cele statutowe LOT MP może udzielać wsparcia rzeczowego, usługowego i finansowego osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i osobom indywidualnym.

Rozdział 3 
CZŁONKOWIE LOT MP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  
art. 9 
Członkowie LOT MP dzielą się na: 
  a) członków zwyczajnych, 
  b) członków wspierających. 
art. 10 
1. O członkostwo zwyczajne LOT MP mogą ubiegać się osoby fizyczne nie pozbawione praw publicznych i osoby prawne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożyły deklarację przystąpienia do LOT MP, opłaciły opłaty wpisowe, popierają cele LOT MP i podejmują działania dla ich realizacji oraz spełniają jeden z poniższych warunków: 
  a) są jednostką samorządu terytorialnego, 
  b) są przedsiębiorcami, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, osobami prawnymi lub fizycznymi, których przedmiot działalności jest bezpośrednio lub pośrednio związany z turystyką, lub których cele statutowe są zbieżne z celami LOT MP, 
  c) są związkiem lub stowarzyszeniem gmin i powiatów z terenu Mazur Południowych wykonującym zadania w zakresie turystyki, 
  d) są izbą gospodarczą, stowarzyszeniem, fundacją lub inną organizacją pozarządową, których działalność związana jest z turystyką, 
  e) są osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne, bądź ich związkiem lub stowarzyszeniem. 
2. Członkowie LOT MP, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do LOT MP. 
3. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przystąpieniu do LOT MP. 
4. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą Zarządu LOT MP. 
5. Członkowie założyciele LOT MP stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT MP. 
6. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami LOT MP zwyczajnymi i wspierającymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 
7. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym LOT MP.  
art. 11 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów LOT MP, 
  b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów LOT MP, gdy udział taki jest przewidziany przez niniejszy Statut, 
  c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LOT MP, 
  d) uczestniczenia w organizowanych przez LOT MP imprezach promocyjnych, wymienionych w art. 8, ust. 1., lit. „a" i „h" Statutu na warunkach określonych przez Zarząd LOT MP, 
  e) wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zebrania Członków LOT MP i sprawozdań Zarządu LOT MP z działalności LOT MP, 
  f) korzystania z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa LOT MP, 
  g) używania odznaki LOT MP. 
art. 12 
Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 
  a) brać czynny udział w działaniach LOT MP oraz przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem, regulaminów i uchwał organów LOT MP, 
  b) wypełniać zadania wynikające z funkcji pełnionych w LOT MP, 
  c) promować cele i program LOT MP na zewnątrz, 
  d) regularnie opłacać składki członkowskie. 
art. 13 
1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego LOT MP decyduje uchwała Zarządu LOT MP. 
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje po złożeniu rezygnacji, utracie osobowości prawnej, pozbawieniu praw publicznych lub na skutek śmierci członka. 
3. Pozbawienie członkostwa następuje w przypadkach: 
  a) działania członka na szkodę LOT MP, 
  b) nie stosowania się do wymogów Statutu, 
  c) nie wypełniania obowiązków wobec LOT MP, 
  d) zalegania z płaceniem składek przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie uregulowania zaległości pomimo pisemnego upomnienia. 
4. Od uchwały Zarządu LOT MP o pozbawieniu członkostwa, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków LOT MP wniesione w terminie co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków LOT MP. Uchwała Walnego Zebrania Członków LOT MP jest ostateczna. 
art. 14 
1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością LOT MP, popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy oraz deklarująca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków LOT MP lub udzielająca LOT MP pomocy finansowej w innym trybie dopuszczalnym przepisami prawa. 
2.   Członkami wspierającymi LOT MP mogą być podmioty gospodarcze i organizacje spoza sektora turystycznego, a w szczególności przedsiębiorstwa, spółki, banki oraz firmy handlowe i usługowe. 
art. 15 
1. LOT MP będzie zapraszała członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach targowo - promocyjnych. 
2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach LOT MP swoje oferty na preferencyjnych warunkach. 
art. 16 
Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej przez ponad 6 miesięcy lub zaprzestania udzielania pomocy finansowej określonej w art. 14, ust. 1. 
 
Rozdział 4 
WŁADZE I ORGANIZACJA LOT MP 
art. 17 
1. Organami władzy LOT MP są: 
  a) Walne Zebranie Członków LOT MP, zwane dalej Walnym Zebraniem Członków, 
  b) Zarząd LOT MP, zwany dalej Zarządem, 
  c) Komisja Rewizyjna LOT MP, zwana dalej Komisją Rewizyjną. 
2. Uchwały wszystkich organów LOT MP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. 
art. 18 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu, którego tryb ustala Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania. 
3. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej. 
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej. 
art. 19 
W przypadku ustąpienia, wygaśnięcia, wykluczenia lub śmierci członka władz LOT MP w trakcie kadencji, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, skład osobowy władz LOT MP jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko w trybie przewidzianym w Statucie. 
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
art. 20 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą LOT MP. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
  a) Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym, 
  b) Członkowie wspierający - z głosem doradczym, 
  c) Zaproszeni goście 
3. Członkowie zwyczajni mają prawo do l głosu.  
art. 21 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarząd. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych LOT MP w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane. 
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w roku, a Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków co cztery lata. 
6. O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed jego planowanym terminem. 
7. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są jawne, chyba, że wyłączenie jawności przewiduje Statut lub regulamin obrad, a także, gdy przewidują to przepisy szczególne. 
art. 22 
1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący. 
2. Na każdym posiedzeniu Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 
art. 23 
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
  a) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian, 
  b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków 
  c) wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków, 
  d) wybieranie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa LOT MP, 
  e) wybieranie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  f) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
  g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
  h) ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych, 
  i) uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków LOT MP na następny rok kalendarzowy, 
  j) podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych Komisji LOT MP, 
  k) uchwalanie rocznego programu działania LOT MP, 
  l) rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku członkostwa; 
  m)podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z organizacji, o których mowa w art. 2, ust.4 Statutu, 
  n) rozpatrywanie skarg członków LOT MP na działalność Zarządu; 
  o) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków 
  p) podejmowanie uchwał w sprawie mienia LOT MP, gdy przekracza to zakres Zarządu, (w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, upoważnienia Zarządu do zaciągania kredytów pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej corocznej kwoty); 
  q) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT MP i przeznaczeniu jego majątku. 
2. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu. Odwołany Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Zarządu. 
3. Walne Zebranie Członków ma obowiązek dokonać wyboru nowego Zarządu w ciągu 30 dni od nie udzielenia Zarządowi absolutorium. 
4. Walne Zebranie Członków może odwoływać poszczególnych członków władz LOT MP w trakcie trwania kadencji. 
 
art. 24 
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 
2. Do uchwalenia Statutu lub jego zmiany wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, o których mowa w pkt l. 
3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli liczba obecnych członków wynosi: 
  a) w pierwszym wyznaczonym terminie posiedzenia co najmniej 50 % członków zwyczajnych, 
  b) w drugim wyznaczonym terminie posiedzenia, bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych. Drugi termin posiedzenia ustala się na 30 minut po terminie posiedzenia, o którym mowa w lit. „a". 
 
ZARZĄD 
art. 25 
1. Zarząd jest organem wykonawczym LOT MP, kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób, w tym Prezes LOT MP, zwany dalej Prezesem. 
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
4. Prezesa i członków Zarządu wybiera się i odwołuje w trybie określonym w art. 24 ust. 2  
art. 26 
1. Do zadań Zarządu należy: 
  a) zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków, 
  b) zwykły zarząd mieniem LOT MP, 
  c) bieżąca realizacja celów i zadań LOT MP, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz określonych w art. 7 i 8 Statutu, 
  d) przygotowanie planu finansowego, ustalenie szczegółowego planu działania LOT MP
  e) nawiązywanie kontaktów i współpracy z lokalnymi organami władz samorządowych, partii politycznych oraz krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych, 
  f) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności LOT MP 
  g) składanie sprawozdań z działalności LOT MP Walnemu Zebraniu Członków, 
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, w sprawie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa LOT MP oraz wszelkich innych uchwał zgodnie ze Statutem. 
  i) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura LOT MP, 
  j) delegowanie przedstawicieli LOT MP do innych instytucji i organizacji, 
  k) realizacja zadań niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów LOT MP. 
2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom LOT MP właściwych warunków działania. 
art. 27 
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów. 
2. Zasady działania Zarządu określa regulamin jego pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura LOT MP. 

KOMISJA REWIZYJNA 
art. 28 
1. Komisja Rewizyjna jest organem LOT MP powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu. 
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzyosobowym. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
  b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
  c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu kosztów ani wynagrodzenia. 
 
art. 29 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
  a) przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania preliminarza dochodów i wydatków LOT MP, 
  b) kontrola zgodności działań organów LOT MP ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
  c) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd. 
art. 30 
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym na podstawie uchwały Komisji podjętej w pełnym składzie. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu jej pracy uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. 

KOMISJE STAŁE I DORAŹNE 
art. 31 
Walne Zebranie Członków lub Zarząd może powołać komisje stałe i doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle określonych przez Walne Zebranie Członków czynności lub zadań. 
art. 32 
Komisje, o których mowa w art. 31 działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów. 
 
BIURO LOT MP 
art. 33 
1. W celu właściwego wykonywania zadań Zarząd może utworzyć Biuro LOT MP. 
2. Regulamin organizacyjny Biura LOT MP uchwala Zarząd. 
art. 34 
1. Kierownik Biura LOT MP organizuje pracę Biura LOT MP i kieruje jego pracami. 
2. Kierownika Biura LOT MP zatrudnia i zwalnia Zarząd, 
3. Kierownik Biura LOT MP realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd. 
4. Zasady wynagradzania pracowników Biura LOT MP ustala Zarząd. 
5. Prezes wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do Kierownika Biura LOT MP. 
6. Kierownik Biura LOT MP wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników Biura LOT MP. 
 
Rozdział 5 
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA LOT MP  
art. 35 
Majątek LOT MP stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
art. 36 
1. Źródłami powstania majątku LOT MP są: 
  a)   składki członkowskie i opłaty wpisowe, 
  b)   darowizny, spadki i zapisy przyjęte pod warunkiem nie naruszania niezależności i samorządności LOT MP, 
  c)   dochody z majątku LOT MP, 
  d)   środki pomocowe, 
  e)   wpływy z ofiarności publicznej (ze zbiórek i imprez publicznych), 
  f)    dotacje i dofinansowania na działalność statutową, 
  g)   dochody z własnej działalności statutowej i gospodarczej. 
2. LOT MP prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd. 
3. Gospodarka finansowa LOT MP prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalany przez Walne Zebranie Członków. 
4. Majątkiem LOT MP zarządza Zarząd. 
 
art. 37 
1. LOT MP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje: 
  a) wydawanie książek 58.11.Z PKD; 
  b) wydawanie gazet 58.13.Z PKD; 
  c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z PKD; 
  d) pozostałą działalność wydawniczą 58.19.Z; 
  e) sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z PKD; 
  f) sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z PKD; 
  g) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z PKD; 
  h) działalność pośredników turystycznych 79.11.B PKD; 
  i) działalność agentów turystycznych 79.11.A PKD; 
  j) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A PKD; 
  k) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B PKD; 
  l) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C PKD; 
  m) działalność związaną z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z PKD; 
  n) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z PKD. 
2. LOT MP może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Działalność ta obejmuje: 
  a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z PKD - nieodpłatnie; 
  b) naukę języków obcych 85.59.A PKD - odpłatnie; 
  c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD - odpłatnie; 
  d) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z PKD - odpłatnie; 
  e) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z PKD - odpłatnie; 
  f) pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19.Z PKD - nieodpłatnie; 
  g) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z PKD -odpłatnie. 
  h) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD 94.99.Z – nieodpłatnie.
3. Dochód z działalności gospodarczej i odpłatnej pożytku publicznego LOT MP służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
art. 38 
1. Gospodarka LOT MP jest prowadzona w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
2. Zarząd sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym. 
3. Projekt planu finansowego LOT MP powinien być przesłany przedstawicielom członków lub członkom LOT MP przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania Członków. 
4. Walne Zebranie Członków uchwala plan finansowy przed rozpoczęciem roku obrachunkowego. 
5. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach LOT MP w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 
6. Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
art. 39 
Zarząd może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków. 
art. 40
1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy których LOT MP zaciąga zobowiązania materialne wobec osób trzecich, muszą zawierać podpisy dwóch członków Zarządu w tym podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W pozostałych sprawach LOT MP reprezentuje Prezes lub Wiceprezes albo inna osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Walne Zebranie Członków może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności LOT MP. 
4. W trybie podanym w ust. 2 Walne Zebranie Członków może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach swojego umocowania. 

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LOT MP 
art. 41
1. Rozwiązanie LOT MP wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków LOT MP uprawnionych do głosowania. 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LOT MP Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku LOT MP. 
4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania LOT MP podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr Stowarzyszeń celem dokonania stosownych wpisów. 
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji LOT MP, nieuregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).