1 2 3 4 5

Projekty LOT MP

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

Impreza "Myśliwskie Smaki" Pisz 2014

Otrzymaliśmy kolejną refundację na projekt imprezy "Myśliwskie Smaki"! Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznał nam na potrzeby projektu 75 266,43 zł tj. 85% dofinansowania operacji.

Impreza ta ma na celu promocję Puszczy Piskiej jako produktu turystycznego - przyrodniczego (tradycje i kultura łowiecka, zasoby przyrodnicze terenu, leśne szlaki, regionalna kuchnia wykorzystująca zasoby naturalne lasu, itp.). Podczas imprezy odbywają się: koncerty sygnalistów i wabiarzy, prezentacja psów myśliwskich, wystawa trofeów myśliwskich, gotowanie na żywo myśliwskich specjałów, strzelanie z wiatrówki oraz konkursy adresowane do dzieci i młodzieży. Dodatkowym elementem imprezy jest blok edukacyjny związany z tematyką leśną. Atrakcje imprezy i ciekawy program zawsze znajdują szerokie grono odbiorców.

Termin imprezy "Myśliwskie Smaki"- 16 sierpnia 2014 r. w Piszu, Pl. Daszyńskiego.

Projekt został zrealizowany.

Więcej na stronie www.mysliwskiesmaki.lotmp.pl.


Kampania promocyjna obszaru LGD Mazurskie Morze

W dniu 8 listopada Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe” podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego o dofinansowanie projektu „Kampania promocyjna obszaru LGD Mazurskie Morze”. Pozyskaliśmy na ten cel 295 229,57 zł, co stanowi 85% całego budżetu przedsięwzięcia. Kampania była realizowana w 2013 i 2014 roku. Poniżej przedstawiamy elementy kampanii:

1. Opracowanie graficzne kampanii promocyjnej :

Każda kampania promocyjna musi opierać się na precyzyjnych spójnych narzędziach promocyjnych. Bardzo ważna jest wizualizacja kampanii, która musi być komplementarna z działaniami kampanii. Logo kampanii, które będzie tworzyć markę mikro- regionu będzie pojawiać się na każdym wydanym materiale promocyjnym, stronie internetowej, gadżetach, stoisku targowym, tak aby tworzyć spójną całość, którą potencjalni turyści będą kojarzyć z naszym regionem. Przekaz wizualny powinien się skupić na kreowaniu pozytywnego wizerunku turystycznego.

2. Funkcjonowanie strony internetowej

Głównym elementem kampanii oraz narzędziem integrującym poszczególne zadania i etapy kampanii promocyjnej będzie strona internetowa www.lotmp.pl. Jest to strona Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe, która w poszczególnych etapach kampanii będzie rozbudowywana i poszerzana o kolejne funkcjonalności (nowoczesny portal promocyjny i informacyjny, rankingi atrakcyjności, baza zdjęć i filmów itp. Obecnie można na nim znaleźć szeroką bazę atrakcji turystycznych - gotowych produktów turystycznych, bazę noclegową oraz praktyczny e-przewodnik. Turyści planujący wyjazd na obszar Mazur Południowych mogą również zapoznać się z kalendarzem imprez, które mogą dodatkowo urozmaicić ich pobyt. Aby zwiększyć oglądalność strony zostanie wykupiona usługa pozycjonowania strony.

3. Opracowanie i wydanie katalogów

W ramach kampanii promocyjnej zostaną wydane katalogi: „Zima na Mazurach” oraz „Lato na Mazurach”. Katalogi te w formie podręcznych przewodników, będą prezentować wybrane dla poszczególnych gmin produkty turystyczne. Zostaną opisane atrakcje turystyczne naszego regionu z podziałem na sezon zimowy i letni (szlaki turystyczne, opisy ciekawych miejsc, aktywny wypoczynek itp.) Katalogi oprócz dokładnych informacji będą zawierać mapki oraz zdjęcia. Materiały te będą narzędziem promocyjnym na targi, jak również dystrybuowane będą do Centrów Informacji Turystycznych regionu i województwa.

4. Opracowanie i wydanie sezonowego biuletynu

Biuletyn w formie gazety będzie wydany 4 razy w okresie 2 lat (2 biuletyny zimowe, 2 biuletyny letnie). Biuletyn będzie mieć charakter informacyjny. W biuletynie będą zamieszczane bieżące ciekawe artykuły dotyczące aktywnej turystyki na Mazurach, dostępność atrakcji turystycznych, baza turystyczna, kalendarz imprez towarzyszących w regionie, mapki itp. Biuletyny te będą dystrybuowane po całej Polsce, a w szczególności w pociągach, kawiarenkach, w hotelach naszego regionu i w Centrach Informacji Turystycznych.

5. Opracowanie i wydanie mapy atrakcji turystycznych

Mapa atrakcji turystycznych będzie dodatkiem do katalogów. Zaznaczone na niej będą dokładne miejsca atrakcji turystycznych regionu wraz z zaznaczonymi szlakami pieszymi i rowerowymi. Będzie ona dostępna w Centrach Informacji Turystycznych regionu jak również w postaci interaktywnej mapy na stronie internetowej www.lotmp.pl

6. Reklama i promocja w Internecie

Reklama w sieci daje dziś ogromne możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców wybierając przy tym szeroki wachlarz możliwości nośników i narzędzi. Reklama i promocja w Internecie założona w ramach projektu: artykuły sponsorowane, umieszczanie banerów reklamowych, mailingi, newslettery, artykuły i linki sponsorowane, portale społecznościowe

7. Targi krajowe i zagraniczne

  • Targi krajowe w latach 2013 (Poznań)
  • Targi zagraniczne 2013, 2014 (Hamburg,Lipsk).

Targi turystyczne mają ogromne znaczenie dla wystawiających się podmiotów turystycznych. Na stoisku prezentowane będą produkty turystyczne naszego regionu, wprowadzone zostaną na rynek nowe produkty. Targi turystyczne to również możliwość do umocnienia marki i kreowania wizerunku regionu. Podczas targów oprócz elementów wizualizacyjnych stoiska promujących markę kampanii rozdawane będą materiały promocyjne.

8. Dystrybucja materiałów promocyjnych

Wydane materiały promocyjne podczas kampanii dystrybuowane będą do Centrów Informacji Turystycznych i innych organizacji turystycznych, z którymi stowarzyszenie współpracuje, wykupiona zostanie również usługa dystrybucyjna w Inter City, biuletyny będą dostępne w pociągach głównych tras Polski pomiędzy miastami wojewódzkimi. Oczywiście wszystkie materiały będą dystrybuowane podczas targów krajowych i zagranicznych, w których będziemy uczestniczyć. Na stronie internetowej www.lotmp.pl dostępne będą wydane katalogi i biuletyny w formie PDF do pobrania i wglądu.

więcej

Mazury bliżej turystów - Katalog zdjęć promujących obszar LGD MM

Umowa przyznania pomocy podpisana została w maju 2013 roku z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Kwotę jaką udało nam się pozyskać to 23 200,00 zł czyli 80% dofinansowania operacji. Projekt zakłada wykonanie 200 sztuk zdjęć na obszarze gmin: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz i Ruciane-Nida.

Elektroniczny katalog zdjęć obejmować będzie następujące kategorie:

  • zdjęcia przyrodnicze (fauna i flora)
  • zdjęcia historyczne i kulturowe (zabytki, ciekawe miejsca pod względem dziedzictwa kulturowego)
  • zdjęcia promujące turystykę aktywną (wycieczki rowerowe, szlaki kajakowe, jeziora, żagle, itp.)

Utworzona zostanie profesjonalna baza zdjęć w formie elektronicznej na potrzeby promocyjne naszego obszaru. Zdjęcia te będą wykorzystywane do publikacji materiałów promocyjnych np. katalogów, folderów, itp. Ponadto zdjęcia będą dostępne na naszej stronie internetowej oraz będą służyć jako dokumentacja fotograficzna na potrzeby reklamy internetowej.

Dzięki utworzonej bazie zdjęć w postaci elektronicznej obszar LGD MM zostanie zinwentaryzowany pod względem swoich walorów: przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz dostępnych atrakcji turystycznych. Uchwycone na fotografiach zostaną również propozycje aktywnego wypoczynku i atrakcje turystyczne (np. wycieczki rowerowe, sporty ekstremalne, żeglarstwo).


Zielone Płuca Polski- Kraina Ekoturystyczna

Projekt zrealizowany przez Fundację Zielone Płuca Polski, która pełniła funkcje Lidera oraz partnerów: LOT „Mazury Południowe”, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Rozwoju turystyki i Rekreacji, Powiat Piski.

Przedsięwzięcie miało na celu budowę modelowej platformy współpracy branży ekoturystycznej z obszaru Zielonych Płuc Polski, działającej na styku trzech województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego), co przyczyniło się do budowy spójnego produktu ekoturystycznego w północno-wschodniej Polsce i zapełniło połączenie wielu działań wspierających rozwój szeroko rozumianego przemysłu turystycznego.

Projekt realizowany był w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, a jednostką nadzorującą i finansującą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: www.eko.lotmp.pl


„Myśliwskie Smaki”- Pisz 2011

Na potrzebę promocji naszego regionu został zrealizowany projekt „Myśliwskie Smaki”- Pisz 2011. Pozyskane fundusze na realizację imprezy „Myśliwskie Smaki” Pisz 2011 otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z przygotowywanego wniosku z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 84 858,96 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z programem tegorocznej imprezy „Myśliwskie Smaki” Pisz 2012.

Więcej informacji na stronie: www.mysliwskiesmaki.lotmp.pl


Festiwal „Wiatr, woda i przygoda” Nowe Guty 2010

Festiwal „Wiatr, woda i przygoda” Nowe Guty 2010 realizowany był z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Impreza sportów wodnych, zabaw połączonych z koncertami odbyła się w czerwcu 2010 roku. Kwota dofinansowania to 15 006,81zł.

Więcej informacji na stronie: www.nowe-guty.lotmp.pl


„Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”

„Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”- projekt ten był realizowany od października 2010 do końca kwietnia 2012 roku. Liderem projektu był: Stowarzyszenie Europartner AKIE, a partnerami: Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", LOT "Mazury Południowe", Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Gmina Ciechanowiec, Mazowiecka ROT.

Głównym jego celem było stworzenie sieciowego produktu turystycznego w postaci pakietów pobytowych i przy współpracy partnerów zostały wdrożone do sprzedaży dla klientów grupowych i indywidualnych. Kwota dofinansowania to 987 030,00 zł. Projekt realizowany był w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, a jednostką nadzorującą i finansującą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie: www.narwia.org.pl


Nazwa Projektu Program Instytucja Zarządzająca / Źródło finansowania Wnioskodawca Całkowity koszt projektu Wkład własny Termin realizacji
Festiwal Wiatr Woda i Przygoda Nowe Guty 2010 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe" 15 006,81 zł 25% 4.06.2010
"Myśliwskie Smaki" Pisz 2011 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe" 84 858,96 zł 15% Sierpień 2011
Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci "Opowieści z Narwi" Fundusz Grantów na Inicjatywy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Europejski Fundusz Społeczny Lider: Europartner AKIE Partnerzy: Stowarzyszenie "EUROREGION Niemen", LOT "Mazury Południowe", Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Gmina Ciechanowiec, Mazowiecka ROT 987 030,00 zł 0% 01.10.2010
30.04.2012
„Zielone Płuca Polski- Kraina Ekoturystyczna” Fundusz Grantów na Inicjatywy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości / Europejski Fundusz Społeczny Lider: Fundacja Zielone Płuca Polski, Partnerzy: LOT „Mazury Południowe”, Kurpiowska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji, Powiat Piski 963 580,00 zł 0% 01.08.2011
30.11.2012
Kampania promocyjna obszaru LGD Mazurskie Morze Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego / Europejski Fundusz Rybacki/ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe" 347 328,91 zł 15% 10.2012
12.2014
Mazury bliżej turystów - Katalog zdjęć promujących obszar LGD MM Operacja w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe" 23 200,00 zł 20% 02.04.2013
31.12.2013
Impreza "Myśliwskie Smaki" Pisz 2014 Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lokalna Organizacja Turystyczna "Mazury Południowe" 88 548,75 zł 15% 03.04.2014
31.10.2014