1 2 3 4

Parki i rezerwaty

Mazurski Park Krajobrazowy

Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1977 r. w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki. W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią.

czytaj dalej »

Puszcza Piska

„...Wszędzie lasy i bory wszelkiej rozległości, najrozleglejsze zaś to Bory Janowskie...” pisał XIX- wieczny etnograf Oskar Kolberg. Oczywiście chodziło o Puszczę Jańsborską, zwaną obecnie Puszczą Piską. Zaczęła się ona tworzyć w miejscu ubogiej tundry po ustąpieniu ostatecznego zlodowacenia- ok. 10 tyś. lat p.n.e. Puszcza Piska to największy w Polsce kompleks przyrodniczy o pow. 100 tys. ha, składający się, z lasów, jezior, łąk i niewielkich połaci pól, nielicznych wsi i osiedli – jednym słowem raj dla przyrody.

czytaj dalej »

Rezerwat przyrody Czaplisko Ławny Lasek

Faunistyczny rezerwat położony jest nad brzegiem jeziora Uplik w pobliżu wsi Zgon pod opieką nadleśnictwa Strzałkowo.Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie

Ornitologiczny rezerwat przyrody w Gminie Pisz. Utworzony został w 1971 roku dla ochrony miejsc lęgowych i żerowisk ptaków wodno-błotnych, a także miejsc tarliskowych wielu gatunków ryb. Występuje tu około 60 gatunków ptaków.Rezerwat Jezioro Warnołty

Krajoznawczo - ornitologiczny rezerwat utworzony został w 1976 roku dla ochrony płytkiego i zarastającego jeziora Warnołty będącego odnogą jeziora Śniardwy. Jest to miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych oraz miejsca ich gniazdowania. Powierzchnia 373,3 ha. Skupiska zarośli i lasów olszowych.Rezerwat przyrody Krutynia Dolna

Krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny rezerwat położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie w naturalnym stanie krajobrazu polodowcowego, naturalnych ekosystemów wodnych oraz unikalnego bogactwa flory i fauny, a w szczególności torfowisk wysokich, przejściowych i niskich wraz z ich florą, oraz biotopów ptaków drapieżnych.Na terenie rezerwatu znajduje się:

  • dolny odcinek rzeki Krutyni
  • Jezioro Gardyńskie
  • Jezioro Malinówko
  • Jezioro Dłużec
  • Jezioro Smolak

Rezerwat charakteryzuje się bardzo urozmaiconym ukształtowaniem powierzchni. Rzeka Krutynia jest popularnym szlakiem wodnych spływów kajakowych, a przez teren rezerwatu przebiegają lądowe szlaki turystyczne.Rezerwat przyrody Jezioro Lisunie

Obejmuje silnie zarastające jezioro Lisunie ze stanowiskami rzadkich roślin wodnych. Utworzony został w 1958 roku dla zachowania i ochrony stanowiska kłoci wiechowatej oraz mchów glacjalnych. Brzegi jeziora są silnie zarośnięte przez trzcinę pospolitą. Dno pokryte jest warstwą 3,7 m mułu.Rezerwat przyrody Pierwos

Krajobrazowo-florystyczno-faunistyczny rezerwat utworzony został w 1987 r. Chroni się tu fragment doliny Krutyni z przepływowym, zarastającym jeziorem Gardyńskim, naturalne biocenozy leśne, torfowiska, zróżnicowane ekosystem leśny, zarastające Jezioro Pierwos, strumienie Pierwos i Gardynka oraz ujście rzeki Krutyni. Występuje tu wiele starych drzew, zwłaszcza dębów. Z rzadkości florystycznych spotkać tu można wielosił błękitny – roślinę północną. W okresie jesienno-zimowym można zaobserwować interesującego ptaka rzek górskich i wyżynnych – pluszcza.Rezerwat przyrody Piłaki

Położony jest w gminie Sorkwity w nadleśnictwie Mrągowo. Ochroną objęto noclegowiska żurawi, miejsca żerowania i gniazdowania licznych gatunków ptaków, stanowiska rzadkich gatunków roślin.Leśny rezerwat przyrody Pupy

Położony jest na terenie gminy Świętajno, leśnictwa Szklarnia. Powołany dla ochrony: starodrzewu mieszanego złożonego z świerka, sosny, dębu i buka. Około 30% drzewostanu stanowią drzewa liczące ponad 100 lat, a niektóre mają nawet ponad 250 lat. Występują tu drzewa pomnikowe.Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno

Położony jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ok. 5 km od Mikołajek. Od 1976 z uwagi na swoją wyjątkowo dużą wartość naukową, został on również objęty ochroną międzynarodową jako rezerwat biosfery w ramach programu UNESCO-MAB ("Człowiek i biosfera") oraz wpisany na listę dziedzictwa przyrodniczego świata. Ponadto, od 1983 został objęty międzynarodową konwencją RAMSAR, chroniącą obszary błotne i podmokłe.Rezerwat leśny „Królewska Sosna”

Utworzony w 1959r. znajdują się w nim dwa pomniki przyrody: ”Królewska Sosna” obumarła w wieku ok. 300 lat i „Dąb nad Mokrem” im. Karola Małłka. Wiosną zaprasza zielenią, w Październiku paletą ciepłych jesiennych kolorów, zimą otulony szronem i śniegiem przyciąga swą przejrzystością.Rezerwat torfowiskowy „Zakręt”

Obszar morenowy porośnięty dwustuletnim borem mieszanym o pow.105,8 ha, na jego terenie znajdują się trzy dystroficzne jeziorka z pływającymi wyspami, powstałymi w wyniku tworzenia się kożucha torfowców. Jest znanym obiektem dydaktycznym, gdzie zobaczyć możemy wełniankę pochwowatą i wąskolistną, żurawinę, rosiczkę okrągłolistną, borówkę bagienną, pomnik przyrody „Zakochana Para” (splecione ze sobą sosna i dąb) i głazy narzutowe.Rezerwat krajobrazowy „Strzałowo”

Chroniony drzewostan sosnowy z domieszką dębu, świerka i lipy, rezerwat o powierzchni 14 ha utworzony w 1958r. z licznymi roślinami zielnymi około 115 gatunków, m. in.: wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty, orlik pospolity, naparstnica zwyczajna, czartwa drobna, przytulina krzyżowa.Rezerwat krajobrazowy „Krutynia”

Utworzony w 1983r. o powierzchni 273 ha, ochronie podlega odcinek rzeki Krutyni oraz jeziorko Krutyńskie i kresowe stanowiska zespołów leśnych. Na terenie rezerwatu spotkać można: wydry, zimorodki, orła bielika, tracze nurogęsi, rybołowa, norki amerykańskie, puchacza, orlika krzykliwego oraz rośliny runa leśnego min. zawilce wielkokwiatowe, konwalię majową, skrzyp zimowy.Bagno Nietlickie

Obszar o powierzchni 1132,91 ha. Stosunkowo niedawno, bo w roku 2003 utworzono tu rezerwat przyrody w celu zachowania walorów przyrodniczo - krajobrazowych bagna wraz z przylegającymi do niego lasami, roślinnością szuwarową i siedliskami chronionych gatunków roślin i zwierząt. Oczywiste jest też, że teren ten znajduje się w sieci Natura 2000. Występuje tu 7 gatunków ptaków znajdujących się w Czerwonej Księdze Zwierząt. Równolegle z utworzeniem rezerwatu przeprowadzono szereg prac służących zachowaniu tej cennej krainy. Udało się wtedy zbudować dwa progi piętrzące, które uregulowały właściwe stosunki wodne. Dzięki temu obszar Bagna Nietlickiego stał się atrakcyjnym miejscem lęgu wielu gatunków ptaków oraz ważnym noclegowiskiem żurawia.Jezioro Zdedy

Stanowi torfowiskowy rezerwat przyrody o powierzchni 182 ha, znajdujący się w pobliżu miejscowości Drozdowo na terenie Gminy Orzysz. Ochroną obejmuje ekosystemy torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Zachodnia i południowo-wschodnia część Rezerwatu kryje i chroni wiele rzadkich gatunków zwierząt i roślin.Jezioro Nidzkie

Utworzony dla ochrony i zachowania krajobrazu jeziora Nidzkiego wraz z otaczającymi je lasami.Jeziorko koło Drozdowa

Obszar torfowiska o powierzchni 9,93 ha naturalny fragment trzęsawiska torfowego ze zbiorowiskami roślinnymi, z udziałem rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.